Nezadluženost

(Čtyři druhy štěstí)[1]

Anana Sutta, Anguttara Nikája IV. 62

Přeložil Ladislav Král


Poté Anáthapindika, pán domu, přistoupil ke Vznešenému, poklonil se a usedl na jednu stranu. Když se usadil, Vznešený k němu promluvil takto:
„Jsou, pane domu, čtyři druhy štěstí, závislé na příznivé době a příznivých okolnostech, a které mohou být dosaženy laikem oddávajícím se smyslovým potěšením. Které čtyři? Štěstí vlastnictví, štěstí užívání majetku, štěstí nezadluženosti, štěstí bezúhonnosti.“[2]

„A co, pane domu, je štěstí vlastnictví? Příslušník rodu vlastní majetek získaný usilovnou námahou, shromážděný těžkou prací, vydělaný potem jeho čela, poctivý majetek poctivě nabytý. Když přemítá: „Vlastním majetek získaný usilovnou námahou, shromážděný těžkou prací, vydělaný potem svého čela, poctivý majetek poctivě nabytý,“ zakouší štěstí a radost. Toto nazývám štěstím vlastnictví.“

„A co, pane domu, je štěstí užívání majetku? Zde, s majetkem získaným usilovnou námahou, shromážděný těžkou prací, vydělaný potem jeho čela, poctivý majetek poctivě nabytý, příslušník rodu užívá majetek a koná dobročinné skutky. Když přemítá: „S majetkem získaným usilovnou námahou, shromážděným těžkou prací, vydělaným potem svého čela, poctivým majetkem poctivě nabytým konám dobročinné skutky a užívám si svého majetku,“ zakouší štěstí a radost. Toto nazývám štěstím užívání majetku.“

„A co, pane domu, je štěstí nezadluženosti? Zde, příslušník rodu nikomu nedluží jakoukoli částku, ať malou či velkou. Když přemýšlí, nejsem dlužen nikomu jakoukoli částku, ať malou či velkou, zažívá štěstí a radost. Toto nazývám štěstím nezadluženosti.“

„A co, pane domu, je štěstí bezúhonnosti? Zde, pane domu, vznešený následovník obdařený bezúhonným jednáním ve svých skutcích, slovech a myšlenkách zakouší štěstí a radost. Toto nazývám štěstím bezúhonnosti.“

„To, pane domu, jsou čtyři druhy štěstí, závislé na příznivé době a příznivých okolnostech, které laik oddávající se smyslovým potěšením může dosáhnout.“


Když poznal štěstí vlastnictví,

a poté i štěstí užívání majetku,

užívá blaho radosti,

to smrtelník vidí s moudrostí.

Když to moudře vidí, moudrý poznává

tato štěstí z obou jejich hledisek.

Ty nemají ani šestnáctinu štěstí

blaha, které přichází s bezúhonností.

1 Přel. z knihy: NUMERICAL DISCOURSES OF THE BUDDHA (An Anthology of Suttas from Anguttara Niaya). Translated and edited from Pāli by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi. New Delphi: Vistaar Publications, 2000, s. 99 – 100. S přihlédnutím k angl. překladu od Thánissara Bhikkhu, viz: http://www.accesstoinsight.org/canon/sutta/anguttara/an04-062.html ; a k českému překladu v knize: NÁRADA MAHA THÉRA: Buddha a jeho učení. Přel. Josef Marx. Olomouc VOTOBIA 1998, s. 126 – 127.

2 Atthisukha, bhogasukha, ananasukha, anavadždžasukha. První štěstí vyvstává při myšlence: „mám majetek“; druhé štěstí vyvstává v tom, který si užívá majetku; třetí štěstí vyvstává při myšlence: „jsem bez dluhu“; čtvrté štěstí vyvstává při myšlence: „jsem bez poskvrny, bezúhonný“. Viz: Angutarra Atthakathá.